We are MH Partners. Corporate lawyers focused on sustainability.

Privacy Policy and Cookies

European law requires that you as an internet user be informed about cookies on websites. We describe here the use of cookies and privacy at mhpartners.no.

English version - Privacy Policy and Cookies

Who we are

Company Name: Myklebust Hatlebrekke Advokatfirma AS (MH Partners)
Organization number: 927 372 800
Website: https:// mhpartners.no
Address: Bergen
Email: post@mhpartners.no
Phone: +47 97055556/ +47 41649158
Developer and host of the site: Kolbrun Retorikk AS

 

What personal information we collect and why we collect it

 • Messages via contact form
  • When you submit the above form, we ask for your email address. Only administrators can access this information. Your personal information will not be distributed to anyone for any purpose.
  • When you send a message, only employees who respond to the inquiry will receive your contact information. We will save your inquiries for reference later. You can request that these be deleted.

Cookies

 • We use cookies. Cookies are small information files that are left on your computer for our service to work best. We use the information we collect to analyze visitor trends so that we can see if the site is working properly and to improve the site. The cookie feature can be turned on and off in most browsers through a menu option such as «settings», «security», etc. If you turn this off, you can still use our website, but some features will not work optimally.How to manage cookies(see article on the Norwegian site Nettvett.no)
 • WordPress
  WordPress is the content management system used by this site. WordPress uses cookies to keep track of logged in users.Read more about the WordPress cookies.
 • Google Analytics
  We want to offer our users good and relevant websites. It is therefore important for us to access information about the user pattern of those who use the site. None of this information will be used to identify individuals.
  In order to analyze usage patterns, cookies are sent to Google Analytics. Users’ IP addresses are anonymized.Google’s web site explains which cookies are used for what purposes.
  These Google Analytics cookies are used on the site:
  __utma
  __utmb
  __utmt
 • Defender PRO:

We will track and store page and user activity, such as usernames, comments, posts, login attempts, setting changes and uploading timestamps on our secure servers. This as part of our security management.

 

Embedded content from other sites

None

Who we share your information with

We do not share visitor information on our website with external players.

 

How long we keep information about you

Contact form entries: 1 year
Analysis data: 1 year
This site creates and stores an activity log that captures the IP address, username, email address and tracker activity. The information will be stored locally for 30 days and externally for 1 year. Information on external logs cannot be deleted for security.

 

Your rights in respect of information we hold about you

You can request an export file containing the personal information we hold about you. This includes all data you have provided to us. You can also request that we delete all personal information we hold about you. This does not include information we are required to store for administrative, legal or security reasons.

 

Where we send / store information about our customers

Nowhere

 

How we protect your personal information

DefenderPRO

 • Defender handles the site’s security needs through regular security searches, vulnerability reports, audit logs, 2-factor authentication, security recommendations, blacklist monitoring, IP lock device, simple security adjustments, kernel, plugin and theme code checks and login masking

 

Our routines for data leaks

If the business experiences a breach of the privacy regulations, it is important that every situation is taken seriously and that immediate measures are taken to clarify what has happened and the extent of the breach.

Should this occur, we will handle the situation in accordance with applicable rules and regulations and implement one or more of these measures:

 • Control the damage to the extent possible  and prepare a scale assessment in parallel
 • Consider the extent of this specific breach of privacy
 • Report in accordance with applicable rules and regulations
 • Notify involved parties
 • Initiate damages
 • Prevent repetition

 

Which third parties we receive information from

None

 

Norsk versjon - Personvernerklæring og informasjonskapsler

Europeisk lovgivning krever at du som nettbruker skal bli informert om informasjonskapsler på nettsteder. Vi beskriver her bruk av informasjonskapsler og personvern på vår nettside.

Hvem vi er

Bedriftsnavn: Myklebust Hatlebrekke Advokatfirma AS (MH Partners)
Organisasjonsnummer: 927 372 800 
Nettsted: www.mhpartners.no
Adresse:  Bergen
Epost: post@mhpartners.no
Telefon: 97055556/41649158
Utvikler av nettstedet: Kolbrun Retorikk AS

 

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

 • Meldinger via kontaktskjema
 • Når du sender inn ovennevnte skjema ber vi om ditt navn og din e-postadresse. Det er kun administratorer som får tilgang til disse opplysningene. Din personlige informasjon vil ikke bli distribuert til noen for noe formål.
 • Når du sender en melding, er det kun ansatte som skal besvare henvendelsen som får din kontaktinformasjon. Vi lagrer dine henvendelser for referanse i ettertid. Du kan be om at disse slettes.

Informasjonskapsler (cookies)

 • Vi bruker informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere besøkstrender, slik at vi kan se om nettstedet fungerer slik det skal og til å forbedre nettstedet. Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Om du slår av dette, kan du likevel bruke vår nettside, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt. Slik administrer du informasjonskapsler (tar deg til artikkel i Nettvett.no)
 • Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.
 • WordPress
 • Google Analytics
  • Vi ønsker å tilby brukeren våre gode og relevante nettsider. Det er derfor viktig for oss å få tilgang til informasjon om brukermønsteret til de som bruker nettstedet. Ingen av disse opplysningene vil bli brukt til å identifisere enkeltpersoner.
  • For å kunne analysere bruksmønstrene, sendes informasjonskapsler til Google Analytics. Brukernes IP-adresser blir anonymisert. Google sine nettsider gir en forklaring på hvilke informasjonskapsler som benyttes til hvilke formål.
  • Disse Google Analytics informasjonskapsler benyttes på nettstedet:
   __utma
   __utmb
   __utmt
 • Defender PRO:
  • Vi vil spore og lagre side- og brukeraktivitet, for eksempel brukernavn, kommentarer, innlegg, påloggingsforsøk, innstilling av endringer og opplasting av tidsstempler på våre sikre servere. Dette som et ledd i vår sikkerhetshåndtering.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

 • Ingen

Hvem vi deler dine opplysninger med

Vi deler ingen informasjon om besøkende på vår nettside med eksterne aktører.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

 • Kontaktskjemaoppføringer: 1 år
 • Analysedata: 1 år
 • Kunders kjøpsinformasjon: 5 år
 • Dette nettstedet oppretter og lagrer en aktivitetslogg som fanger IP-adressen, brukernavnet, e-postadressen og sporbrukeraktiviteten (som når en bruker skriver en kommentar). Informasjonen vil bli lagret lokalt i 30 dager og eksternt i 1 år. Informasjon om eksterne logger kan ikke slettes for sikkerhets skyld.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

d\Du kan be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker.

Hvor vi sender/lagrer opplysninger om våre kunder

 • Ingensteds

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

DefenderPRO

 • Defender håndterer nettsidens sikkerhetsbehov gjennom vanlige sikkerhetssøk, sårbarhetsrapporter, revisjonslogger, 2-faktorautentisering, sikkerhetsanbefalinger, svartelisteovervåkning, IP-låsingsenhet, enkle sikkerhetsjusteringer, kjerne-, plugin- og temakodekontroller og innloggingsmaskering

Våre rutiner for datalekkasjer

Dersom virksomheten opplever et brudd på personvernbestemmelsene, er det viktigste at enhver situasjon tas på alvor og at det umiddelbart igangsettes tiltak for å klarlegge hva som har skjedd, og omfanget av det.

Skulle dette forekomme, vil vi håndterer dette i henhold til gjeldende bestemmelser og gjennomføre ett eller flere av disse tiltakene:

 • Begrense skaden i den grad det er mulig og samtidig forberede en omfangsvurdering
 • Vurdere omfanget av dette spesifikke bruddet på personvernet
 • Rapportere i henhold til gjeldende bestemmelser
 • Varsle involverte parter ved behov
 • Sette i gang skadeopprettende tiltak
 • Forhindre gjentakelse

Hvilke tredjeparter vi mottar opplysninger fra

Ingen